Gebruiksvoorwaarden

Verkorte algemene gebruiksvoorwaarden De Bibliotheek Achterhoekse Poort

Geachte lener / gebruiker.

Fijn dat u lid bent / wilt worden van de Bibliotheek Achterhoekse Poort. Wij hopen dat u met onze materialen, activiteitenaanbod en dienstverlening vindt wat u zoekt: plezier, antwoorden op uw vragen en een mogelijke bron van kennis bij studies.

Als u onze vestigingen bezoekt, dan zijn er bepaalde spelregels van toepassing. De uitgebreide versie van deze spelregels (de Algemene Voorwaarden voor Gebruik) zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel. Hieronder staan een paar belangrijke regels:

  • De vestigingen van de Bibliotheek Achterhoekse Poort zijn vrij toegankelijk voor iedereen.
  • Als u materialen wilt lenen moet u een lenerspas aanvragen: u betaalt dan contributie. De Bibliotheek Achterhoekse Poort biedt een tijdelijk abonnement en een jaarabonnement aan. Bij gebruik van incassobetaling voor het jaarabonnement ontvangt elke lener een korting. Ook bij het jaarabonnement met maandelijkse incasso-betaling wordt deze korting verleend.
  • De lenerspas is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de Bibliotheek Achterhoekse Poort. Raakt u deze pas kwijt, dan een vriendelijk verzoek om dit aan ons door te geven. U blijft aansprakelijk voor de materialen die met uw pas zijn geleend. Wat u leent valt onder bescherming van de auteurswet.
  • De leenperiode bedraagt vier weken en u kunt één keer met vier weken verlengen via de balie, telefonisch of via de website van de bibliotheek. Bij overschrijding van de leenperiode worden kosten in rekening gebracht.
  • Indien uw mailadres in de leneradminstratie bekend is, ontvangt u een paar dagen voor het verstrijken van de vervaldatum een servicebericht om te verlengen. (zie verder bij Serviceberichten) Let wel: u blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van de geleende materialen. Mocht bijvoorbeeld door een technisch mankement het herinneringsmailtje niet verstuurd worden, dan geeft dat geen recht op restitutie van telaatgelden. Het mailtje is een extra service van uw bibliotheek. Mocht u geen prijs stellen op deze attenderingsmail, dan kunt u dat aangeven in uw bibliotheek. Verlengen van gereserveerde titels is niet mogelijk.

Service berichten

Twee tot drie dagen voor het verstrijken van de vervaldatum stuurt de bibliotheek per mail inleverberichten zodat u tijdig kunt verlengen via de verlengfunctie op de website. Voor het ontvangen van mailberichten dient een correct mailadres in onze leneradministratie bekend te zijn.

Een mailadres kunt u zelf invoeren of wijzigen door op de website in te loggen in Mijn Bibliotheek en te kiezen voor de optie Mijn gegevens wijzigen. De lener blijft zelf altijd verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van de geleende materialen en kan zich niet beroepen op niet ontvangen inleverberichten per mail.
Mocht bijvoorbeeld door een technisch mankement het herinneringsmailtje niet verstuurd worden of kunnen worden, of door u niet ontvangen kunnen worden, dan geeft dat geen recht op restitutie van telaatgelden. Het mailtje is een extra service van uw Bibliotheek. Mocht u geen prijs stellen op deze attenderingsmail, dan kunt u dat aangeven in uw bibliotheek. Verlenging is niet mogelijk als de titel is gereserveerd door een andere lener.

U kunt in de bibliotheek maar ook via de website media aanvragen uit andere bibliotheken. Zorg goed voor de zaken die u leent en mocht er toch iets mee gebeuren, daarvan dan graag melding maken bij het personeel.

De Bibliotheek Achterhoekse Poort is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door gebruik van materialen die u leent van de bibliotheek, of schade die bijvoorbeeld aan apparatuur zou kunnen ontstaan door gebruik van bibliotheekmaterialen. U kunt gebruik maken van de site van de bibliotheek en de informatiebronnen die wij via het Internet bieden.

Vriendelijk verzoek om huisadres- en mailadreswijzigingen aan ons door te geven.

Als u het lidmaatschap wilt opzeggen dan kan dit na één volledig jaar lidmaatschap of per vervaldatum of tussentijds met inachtnemening van één maand opzegtermijn. Opzeggen bij voorkeur per mail of aan de balie. Bij directe opzegging wordt eventueel vooruit betaalde contributie gerestitueerd minus een maand opzegtermijn.

Als u klachten heeft over onze dienstverlening of over de benadering door onze medewerkers, dan kunt deze schriftelijk of per mail melden aan de directie via debibliotheek@achterhoeksepoort.nl De Bibliotheek Achterhoekse Poort kent een klachtenprocedure.

Meer informatie over uitleenvoorwaarden vindt u op de pagina Abonnementen

Hetty Wolf januari 2019