Profiel Raad van Toezicht

Dit is het profiel van de Raad van Toezicht, waarin ook het profiel van de voorzitter is opgenomen.

1.       BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Factoren die een rol spelen bij de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht in zijn geheel zijn:

 • het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code, Code Diversiteit en Inclusie in de culturele sector en de in overige regelgeving en gedragscodes aan de Raad van Toezicht toegekende taken;
 • kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en bedrijfscultuur van de stichting;
 • de organisatiestructuur van de stichting;
 • het sociale beleid van de stichting;
 • de rol van de stichting in de samenleving;
 • kennis en ervaring heeft op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, hrm, maatschappelijk en/of marketing gebied.

2.       PROFIEL VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ALS GEHEEL

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van groot belang dat:

 • de Raad van Toezicht in zijn geheel verantwoordelijk is voor het totaal aan taken en met één stem naar buiten treedt;
 • de Raad van Toezicht zich verzekerd weet van collegialiteit en goede samenwerking onderling met een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van elkaar en van het bestuur;
 • de leden het belang van de stichting stellen boven enig deelbelang;
 • de leden op geen enkele wijze zelf direct belang hebben bij de stichting;
 • de leden woonachtig en/of werkzaam zijn in het werkgebied van de stichting;
 • de leden zonder last of ruggespraak functioneren en beschikken over voldoende zelfreflectie;
 • de leden beroepsmatig en/of maatschappelijk betrokken zijn.

De samenstelling van de Raad van Toezicht dient zodanig te zijn dat wordt voorzien in complementariteit van:

 • kennis van cultureel/maatschappelijke organisaties en de ontwikkeling daarin;
 • affiniteit met de situatie van gebruikers van de bibliotheek en bijzondere doelgroepen; bestuurlijk, strategisch en analytisch inzicht en ervaring;
 • actuele deskundigheid in een of meer van de hierna genoemde deelterreinen: marketing, openbaar bestuur, bedrijfsvoering, financiën en risicomanagement, automatisering, fiscale en juridische zaken, hrm, management;
 • maatschappelijke betrokkenheid en gevoel voor landelijke en lokale maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen.

3.       BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Factoren die een rol spelen bij de gewenste deskundigheid en achtergrond van de individuele leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, hrm/sociaal, maatschappelijk en marketing gebied;
 • ervaring in (het besturen van dan wel het houden van toezicht op de bestuurder van) een soortgelijke stichting;
 • ervaring met de Governance Code Cultuur;
 • ervaring met organisatieprocessen;
 • kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
 • in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze toezicht te houden en te stimuleren en de bestuurder in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
 • in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de bestuurder maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
 • de bereidheid om zitting te nemen in commissies en/of overleggroepen binnen de stichting;
 • de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
 • de bereidheid om, voor zover aanwezig, in te stemmen met het reglement van de Raad van Toezicht;
 • geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming, noch enig tegenstrijdig belang aanvaarden gedurende de zittingstermijn als lid van de Raad van Toezicht;
 • kunnen werken in teamverband;
 • passen binnen de samenstelling van de Raad van Toezicht op het moment van benoeming en gedurende de zittingstermijn als lid van de Raad van Toezicht.

4.       AANVULLEND PROFIEL VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De voorzitter fungeert als regisseur van het totale bestuurlijke proces en is eerste aanspreekpunt bij urgente of vertrouwelijke kwesties. Daartoe is van belang dat de voorzitter aanvullend op het profiel van de Raad van Toezicht:

 • een goed gespreksleider is en gevoel heeft voor procedures en verhoudingen;
 • streeft naar evenwicht, ieders persoon en inbreng recht doet en onafhankelijk kan denken;
 • streeft naar overeenstemming en in staat is beslissingen te nemen;
 • visie heeft, respect afdwingt en zo nodig de stichting extern kan vertegenwoordigen;
 • kennis heeft of bekend is met de lokale politiek-bestuurlijke omgeving;
 • een goede lokaal netwerk heeft;
 • de moed, durf en tact heeft om precaire situaties aan de orde te stellen en adequaat te behandelen;
 • actief is c.q. ervaring heeft als eindverantwoordelijke en/of toezichthouder in een (grotere) maatschappelijk of profit organisatie;
 • voldoende tijd beschikbaar heeft en zo nodig beschikbaar is voor tussentijds overleg;
 • bereid en in staat is om tijdelijk te kunnen voorzien in de bestuurder van de stichting bij ontstentenis van de bestuurder.

5.       OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

 • Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de Raad van Toezicht zodanig dient te zijn dat hij in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de Raad van Toezicht de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen;
 • zonder afbreuk te doen aan het hiervoor bepaalde, is het streven dat de Raad van Toezicht uit maximaal zes leden, inclusief de voorzitter, zal bestaan;
 • de samenstelling van de Raad van Toezicht dient te allen tijde zodanig te zijn dat, voor zover dit is vastgelegd, zoveel mogelijk wordt voldaan aan hetgeen is bepaald in de Statuten van de Stichting en de van toepassing zijnde codes binnen de culturele sector.

6.       DIVERSEN

 • De Raad van Toezicht zal tenminste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de bestuurder de samenstelling en competentie van zijn Raad bespreken en deze reflectie schriftelijk vastleggen;
 • Iedere wijziging van de profielschets van de Raad van Toezicht zal met de belanghebbenden en met de personeelsvertegenwoordiging (conform art 25, lid e WOR) worden besproken;
 • bij elke (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht dient deze profielschets in acht te worden genomen;
 • deze profielschets van de Raad van Toezicht is op verzoek schriftelijk bij het secretariaat van de stichting verkrijgbaar.

 

Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort

Terborg, mei 2022